Tin tức

Kết quả nghiên cứu sinh trưởng, phát triển của cây chè con giống Shan chất tiền (Camellia sinensis) nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô ở điều kiện đồng ruộng

Kết quả nghiên cứu sinh trưởng, phát triển của cây chè con giống Shan chất tiền (Camellia sinensis) nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô ở điều kiện đồng ruộng

Đặt vấn đề. Diện tích chè của Việt Nam đã tăng nhanh chóng trong vài thập kỷ qua, hiện nay diện tích chè cả nước khoảng 131 ngàn ha, mục tiêu phát triển chung của ngành chè đến năm 2015 sẽ trồng mới và thay thế diện tích chè cũ […]

Giới thiệu một số nguồn gen bí xanh triển vọng

Giới thiệu một số nguồn gen bí xanh triển vọng

Cây Bí xanh (Benincasa hispida (Thunb) Cogn.) là một loài thực vật thuộc họ Bầu bí (Cucurbitaceae), có khả năng sinh trưởng phát triển mạnh, trồng được nhiều vụ trong năm. Đặc biệt, có thể trồng được trong vụ Hè với điều kiện thời tiết nóng, cho năng suất cao. […]