Search Results for "cây lược vàng"

Sam biển – Một loại thuốc quý của vùng quê Bến Tre

Sam biển – Một loại thuốc quý của vùng quê Bến Tre

Sam biển là một loại rau quý ở vùng quê Bến Tre. Tại đây, người dân địa phương chỉ mang đãi sam biển cho khách quí hoặc tặng bạn bè thân ở phương xa. Sam biển trong đời sống người dân Bến Tre Rau sam biển mọc vào mùa mưa […]

Khoai sọ trứng Bá Thước

Khoai sọ trứng Bá Thước

Khoai sọ trứng Bá Thước được bình tuyển từ nguồn gen khoai sọ ngắn ngày của huyện Bá Thước, Thanh Hóa… Tên giống: Khoai sọ trứng Bá Thước – Thanh Hóa Nguồn gốc: Được bình tuyển từ nguồn gen khoai sọ ngắn ngày của huyện Bá Thước – Thanh Hóa […]